Tilbage til startsiden

Glarmesterlaugets garanti- og klageordning

 

Den bedste sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udført glarmesterarbejde, får De ved at gå til et medlem af Glarmesterlauget i Danmark.
 
Hvorfor?
Glarmesterlauget har oprettet en garanti- og klageordning, der omfatter alle Glarmesterlaugets medlemmer. Garantien går i korthed ud på, at Glarmesterlauget i Danmark indestår for, at en kundes berettigede krav mod en glarmester altid bliver opfyldt. Det sker ikke ofte - men det sker dog!
 
Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester, der er medlem af Glarmesterlauget, kan kunden forelægge sagen for Glarmesterlaugets Garantiordning, hvis afgørelse glarmesteren altid er pligtig til at efterkomme og som Glarmesterlauget om nødvendigt vil drage omsorg for bliver efterlevet. Kunden har også mulighed for at indbringe sit krav mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet (kun private kunder) eller domstolene, og Glarmesterlauget indestår for opfyldelse af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder.
 
Garantiordningen dækker krav op til 100.000,00 kr. ex. moms.
 
Alle henvendelser vedrørende Glarmesterlaugets Garantiordning skal ske til:
 
Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 13 65 10
 
Læs mere om garantiordningen på Glarmesterlauget hjemmeside.

Medlem af: